OKJ képzés

Nappali képzéseink a 2023/2024. tanévre:

VÁLLALKOZÁSI ÉS BÉRÜGYINTÉZŐ
OKJ KÉPZÉS (1 ÉVES NAPPALI)
OKJ-SZÁM: 54 344 02
(kifutó OKJ képzés)

LOGISZTIKAI ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÜGYINTÉZŐ
OKJ KÉPZÉS (1 ÉVES NAPPALI)
OKJ-SZÁM: 54 841 11
(kifutó OKJ képzés)

IRODAI TITKÁR
OKJ KÉPZÉS (1 ÉVES NAPPALI)
OKJ-SZÁM: 54 346 03
(kifutó OKJ képzés)

TURISZTIKAI SZERVEZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ
OKJ KÉPZÉS (1 ÉVES NAPPALI)
OKJ-SZÁM: 54 812 03
(kifutó OKJ képzés)

A nappali képzésekre várjuk más iskolában – a szakiránynak megfelelő ágazaton – érettségizett, 25 év alatti fiatalok jelentkezését is.

Mit biztosítunk?

 • piacképes szakmát,
 • ingyenes oktatást,
 • diákigazolványt,
 • délelőtti iskolarendszerű oktatást.

A képzések esetén a tanév során szakmai gyakorlat teljesítése kötelező.

Értékelések, vizsgák

Évközi követelmények: iskolai dolgozatok, témazárók megírása, adott tantárgyakhoz kapcsolódóan sor kerülhet házi dolgozatok, beszámolók határidőre történő elkészítésére, gyakorlati feladatok bemutatására (csoportfoglalkozások, stb.), hospitálások, teljesítésére.

Vizsgák: komplex szakmai záróvizsga, amely szakmai vizsgabizottság előtt zajlik, központilag meghatározott követelmények alapján (Szvk), írásbeli, gyakorlati és szóbeli vizsgatevékenységből áll.

A sikeres záróvizsgát tett hallgatók államilag elismert OKJ-s szakképesítést igazoló bizonyítványt kapnak.

Jelentkezés módja

A kitöltött jelentkezési lap eljuttatása az iskolába. Jelentkezési határidő: folyamatos.

További információk a BGSZC Pesterzsébeti Technikumban (1201 Bp., Vörösmarty u. 30.) vagy az alábbi elérhetőségeken:

Felvilágosítást ad a szakmai igazgatóhelyettes a 283-1164 telefonszámon, vagy e-mailben a szakmai.igh@pekszi.hu címen. A kitöltött jelentkezési lapokat is erre az e-mail címre, vagy a fenti postai címre várjuk.

A 2023. májusi OKJ vizsgákra jelentkezők a vizsgára a jelentkezési lapokat innen
tudják letölteni:

Centrumos jelentkezési_lap_logisztika 2023

Centrumos jelentkezési_lap_irodai titkár2023

Centrumos jelentkezési_lap_vállalkozási_és_bérügyintéző_2023

MELLÉK-SZAKKÉPESÍTÉS

 • A mellék-szakképesítéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat olvashatják, amely azon 12. évfolyamos tanulókra vonatkozik, akik a 9. évfolyamos szakgimnáziumi tanulmányaikat a 2019/2020. tanévben vagy az előtt kezdték meg. (A 2022/2023. tanévben ez a 12. c és a 12. d osztályokat érinti.)

A mellék-szakképesítés fogalma, jogszabályi háttere

A szakgimnáziumi oktatás tananyagának keretében a tanuló választása alapján tanulható és megszerezhető, az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) meghatározott, az adott szakgimnáziumi ágazathoz és az érettségit követő szakképzési évfolyamon megszerezhető szakképesítéshez kapcsolódó szakképesítés vagy rész-szakképesítés, amelynek tananyagát a szakképzési kerettanterv tartalmazza.

A mellék-szakképesítéssel kapcsolatos legfontosabb előírásokat az alábbi jogszabályok tartalmazzák:

Az iskolában oktatott ágazatok esetén a tanulható mellék-szakképesítések és az irányadó ún. szakmai és vizsgakövetelmények letölthetők: www.nive.hu/szakkepzesi dokumentumok/szakmai és vizsgakövetelmények

Felkészülés a vizsgára

Amennyiben a tanuló a 11-12. évfolyamon tanulja a mellék-szakképesítés tantárgyait, akkor a komplex szakmai vizsgára történő felkészítése a tanórákon folyik az iskola Szakmai Programjában meghatározott óraszámban, az alábbi szakmai követelménymodulok tantárgyainak tanulásával.

Ügyvitel ágazat – Ügyfélszolgálati ügyintéző

 • 11806-16 Gépírás és számítástechnikai alkalmazások az ügyfélszolgálatban
 • 11807-16 Kommunikáció az ügyfélszolgálatban
 • 11808-16 Ügyfélszolgálat a gyakorlatban
 • 11809-16 Dokumentumkezelés az ügyfélszolgálatban
 • 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.

Turisztikai ágazat – Szállodai recepciós

 • 11300-12 Szállodai adminisztráció
 • 11301-12 Szállodai kommunikáció
 • 11302-12 Szállodai tevékenységek
 • 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

A komplex szakmai vizsga

A mellék-szakképesítés megszerzéséhez komplex szakmai vizsgát kell tenni. Ha a komplex szakmai vizsga olyan mellék-szakképesítés megszerzésére irányul, amelynek a szakmai és vizsgakövetelménye iskolai előképzettségként érettségi végzettséget ír elő, úgy a szakképesítést igazoló bizonyítvány csak az érettségi végzettség megszerzését követően adható ki.

A szakgimnáziumi tanuló a szakgimnázium pedagógiai/szakmai programjában meghatározottak szerint – legkésőbb a tizenkettedik évfolyam első félévét követő, a tanév rendjéről szóló rendeletben meghatározott február-márciusi vizsgaidőszakra – jelentkezhet a mellék-szakképesítés megszerzésére irányuló komplex szakmai vizsgára, ha a mellék-szakképesítés szakképzési kerettantervben meghatározott tanulmányi követelményeinek eleget tett.

Az ügyfélszolgálati ügyintéző (52 841 02) komplex szakmai vizsga tartalma

 • gyakorlati vizsgatevékenység: Ügyfélszolgálati személyes munkafolyamatok (45 perc – felkészülés: 30 perc, interaktív feladatmegoldás: 15 perc, 30%)
 • központi írásbeli vizsgatevékenység: Ügyfélszolgálati feladatok és dokumentum készítése (180 perc, 40%)
 • szóbeli vizsgatevékenység: Kommunikációs és ügyfélszolgálati ismeretek (45 perc – felkészülés: 30 perc, interaktív feladatmegoldás: 15 perc, 30%)

  Központilag meghatározott  szóbeli vizsga időpontja:
  2023.02.09. 9:00 Kommunikációs és ügyfélszolgálati ismeretek
 • Mentesül a központi írásbeli vizsgatevékenység pontban foglaltak teljesítése alól az a vizsgázó, aki az Ügyvitel ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyat vagy az Irodai ügyviteli ismeretek vagy az Idegennyelvű ügyviteli ismeretek ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyat sikeresen teljesítette. Ebben az esetben az előzőekben meghatározott vizsgatevékenység eredményét – az ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy vagy az ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy érdemjegyétől függetlenül – jelesnek (5) kell tekinteni.
 • A központi írásbeli vizsgatevékenység alóli mentesítéshez a vizsgatevékenységet szervező intézmény igazgatójához írásban kell kérvényt benyújtani a vizsgát megelőző 30 nappal.

A Szállodai recepciós (52 812 01) komplex szakmai vizsga tartalma

 • gyakorlati vizsgatevékenység: Szállodai recepciós komplex szituációs gyakorlat megoldása (feladat-megoldási idő: 60 perc, 60%)

  Központilag meghatározott gyakorlati vizsga időpontja:
  2023.02.07. 9:00 Szállodai recepciós feladatok
 • központi írásbeli tevékenység: Szállodai üzemeltetés, ügyvitel, gazdálkodás – írásbeli feladatmegoldás a vizsgakövetelmények alapján központilag összeállított kérdéssor. (90 perc, 40%)
 • szóbeli vizsgatevékenység: nincs–
 • Mentesül az 5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység pontban foglaltak teljesítése alól az a vizsgázó, aki a Turisztika ismeretek vagy a Turisztikai ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyat sikeresen teljesítette. Ebben az esetben az előzőekben meghatározott vizsgatevékenység eredményét – az ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy érdemjegyétől függetlenül – jelesnek (5) kell tekinteni.

Speciális jogszabályi előírások

Ha a mellék-szakképesítés megszerzésére irányuló vizsgán megszerezhető szakképesítés vagy rész-szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei lehetőséget adnak a szakmai érettségi vizsgatárgy eredményének a vizsga eredményébe történő beszámítására, akkor a vizsgázónak a vizsgára történő jelentkezéskor a jelentkezési lapon nyilatkoznia kell arról, hogy kéri-e a beszámítást.

 • A központi írásbeli vizsgatevékenység alóli mentesítéshez a vizsgatevékenységet szervező intézmény igazgatójához írásban kell kérvényt benyújtani a vizsgát megelőző 30 nappal.

Ha a vizsgázó kéri a beszámítást, akkor a vizsgán csak a beszámítással nem érintett vizsgafeladatokhoz kapcsolódó tudásról kell számot adnia (a továbbiakban: részvizsga).

Részvizsga esetén a részvizsgán teljesített vizsgafeladatok eredményét kell a törzslapon rögzíteni. Ha a beszámítással nem érintett összes vizsgafeladat eredményes, akkor a teljesített vizsgafeladatokról a vizsgaszervező a jogszabály által meghatározott adattartalmú, az elektronikus rendszerből kinyomtatott, a vizsgabizottság körbélyegzőjének lenyomatával hitelesített igazolást állít ki a vizsgázó számára. Az igazoláson fel kell tüntetni, hogy mely vizsgafeladat eredménye kerül az eredményes szakmai érettségi vizsgatárgy alapján megállapításra.

Az eredményes részvizsgához kapcsolódóan a bizonyítvány a mellék-szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményének megváltozásáig, de legalább a vizsgázó 12. évfolyamos tanulmányai utáni első vizsgaidőszakot követően egy évig, érettségi végzettséghez kötött szakképesítés vagy rész-szakképesítés esetén a beszámítás alapjául szolgáló érettségi bizonyítvány, tanúsítvány bemutatását és annak alapján a bizonyítvány érdemjegyének megállapítását követően állítható ki. (Ha a megadott határidőig nem kerül sor a bizonyítvány kiállításához szükséges dokumentum bemutatására, a törzslapot záradékkal kell lezárni.) Ekkor a kiállított bizonyítványon a vizsgaelnök nevét jól olvashatóan, nyomtatott betűvel, nem fakuló tintával kell az aláírás helyén feltüntetni és a bizonyítványt a vizsgabizottság körbélyegzőjének lenyomatával hitelesíteni.

Ha a sikertelen vizsgát követő vizsgaidőszak a vizsgázó érettségi vizsgájának a vizsgaidőszaka, a mellék-szakképesítés megszerzésére irányuló vizsga javító- vagy pótló vizsgájára csak a vizsgázó erre irányuló írásbeli kérelmére kerülhet sor, és a vizsgaszervező a javító- vagy pótló vizsga lehetőséget az érettségi vizsga vizsgaidőszakát követő vizsgaidőszakban is köteles biztosítani.

A mellék-szakképesítések vizsgáira az iskolai honlapról letölthető jelentkezési lappal lehet jelentkezni elektronikusan, vagy személyesen az igazgatóságon. 

Érvényes: 2022. szeptember 1-jétől

Ügyfélszolgálati ügyintéző jelentkezési lap 2023

Szállodai recepciós jelentkezési lap 2023

© 2020 PEKSZI

 BGSZC Pesterzsébeti Technikum

1201 Budapest, Vörösmarty u. 30. OM-azonosító: 203061

Telefon: 06 1 283 1164  Email: titkarsag@pekszi.hu